Wednesday, January 20, 2010

Би требало да напишам цели оди за љубовта , би требало да напишам триста глупости. Не после тоа што го видев не после тоа што го вкусив. Од горчливиот вкус на беспомошноста, до смрдеата на немаштијата. Не денес, не утре туку сега и воде во овој момент дојдов до сознанието дека треба човек да види и вкуси за да свати. Сватив и платив, и пак ќе платам без двоумење бидејќи понеподносливо од егзистенција без љубов, е егзистенција без моќ .
Ја видов илузијата и ја препознав, ги видов сите лаги и сите невистини доволно за да знам дека не од утре туку од сега одам во потрагата за моќ . Моќта е која ослободува , моќта екоја издига и решив да ја добијам .

No comments:

Post a Comment